Šolska svetovalna služba

Svetovalna služba predstavlja temeljni gradnik vsake vzgojno-izobraževalni ustanove, saj deluje kot pomembna vez med vodstvom, strokovnim kadrom, učenci in njihovimi starši. Osnovno poslanstvo svetovalne službe je nudenje strokovne podpore in pomoči posameznim učencem, njihovi družini ter skupinam. Svetovalne delavke – psihologinji Manja Mesar Bogovič in Katja Strajnar, socialna pedagoginja Anja Oršič ter specialna pedagoginja Nika Jenko pri svojem delu delujejo celostno. Redno sodelujejo pri zagotavljanju, vzpostavljanju in vzdrževanju pogojev za optimalni razvoj vsakega otroka. Učencem nudijo pomoč pri čustvenih stiskah in vedenjskih težavah, jih vodijo k ponotranjenju socializiranih oblik vedenja, pri obravnavi posameznika pa upoštevajo, da je posameznik s svojim ravnanjem vselej del ožjega in širšega socialnega okolja. Pomemben del njihovega delovanja obsega preventivne in kurativne pristope na ravni celotne šolske skupnosti. Staršem in skrbnikom svetujejo ter pomagajo pri razreševanju vzgojnih dilem. Naloge svetovalne službe vključujejo tudi poklicno svetovanje in usmerjanje, reševanje socialno-ekonomskih stisk, organizacijo sprejema novincev, sodelovanje pri oblikovanju strokovnih timov ter individualiziranih načrtih za posamezne učence. Svetovalna služba sodeluje z vsemi strokovnimi delavci in službami, ki otroka obravnavajo, po potrebi tudi z zunanjimi ustanovami (centri za socialno delo, varstveno-delovni centri, zavod za šolstvo …). Delo svetovalne službe je interdisciplinarno in timsko.

 

PSIHOLOGINJI

Manja Mesar Bogovič se ukvarja s psihološko diagnostiko otrok ter preventivnim in razvojnim delom z otroki. Že več let v sodelovanju z vzgojiteljico v razvojnem oddelku OŠ Roje vodi samopomočno skupino za starše. Gre za drugačno obliko sodelovanja s starši, kjer ti občutijo olajšanje ob verbalizaciji svojih stisk, občutijo sprejetost s strani drugih staršev in ob tem, ko lahko s svojimi nasveti in podporo pomagajo drugim, krepijo svojo starševsko vlogo.

Psihologinja vodi tudi botrstvo za nove učence.

Urnik svetovalne in strokovne službe
Psihologinja Manja Mesar Bogovič V času govorilnih ur ter po predhodnem dogovoru vsak dan med 7.30 in 14.30 uro.
Psihologinja Katja Strajnar V času govorilnih ur ter po predhodnem dogovoru vsak dan med 8.00 in 14.30 uro.

 

SOCIALNA PEDAGOGINJA

Program in delo šolske svetovalne službe je usmerjeno v področja in naloge, kot so delo z učenci, preventivne aktivnosti, socialno delo in pomoč družinam, šolsko delo, poklicno svetovanje, delo s starši, sodelovanje z institucijami ter izobraževanje in druge aktivnosti.

Socialna pedagoginja Anja Oršič se na vsa ta področja dela vključuje z osnovno predpostavko, da je za kakršnokoli spremembo/pomoč ključen odnos in aktivnost udeleženih. Preko vsakodnevnih priložnosti se povezuje z učenci, starši in učitelji ter s socialno-pedagoškimi kompetencami stremi k opolnomočenju vseh posameznikov vključenih v vzgojno-izobraževalni program.

Urnik svetovalne in strokovne službe
Socialna pedagoginja Anja Oršič
V času govorilnih ur ter po predhodnem dogovoru vsak dan (razen v četrtek) med 8.00 in 14.30 uro.
Socialna pedagoginja Tjaša Ložak V času govorilnih po predhodnem dogovoru v torek in sredo med 11.00 in 14.00.

 

SPECIALNA PEDAGOGINJA

Urnik svetovalne in strokovne službe
Specialna pedagoginja Nika Jenko*                        * V letošnjem šolskem letu je odsotna.
Dostopnost