Na šoli si želimo digitalno opismeniti naše učence, saj nas k temu spodbuja sodobni način življenja. Da jim bomo lahko ITK tehnologijo primerno predstavili in jih spodbudili k ustrezni uporabi smo se strokovni delavci šole vključili v projekt Dvig digitalne kompetence. Projekt je trajal dve šolski leti.

Cilj projekta je razvoj prožnejših oblik učenja s pomočjo učinkovite rabe digitalnih tehnologij v VIZ ter s tem spodbujanje strokovnih delavcev VIZ za reflektivno prakso, načrtovanje ter udejanjanje lastnega strokovnega razvoja (digitalnih strategij VIZ-a, digitalnih kompetenc strokovnih delavcev in otrok/učencev/dijakov).

Člani projektnega tima smo  Vanda Trobevšek, mag. Andreja Škrlj (ravnateljica), Maja Mejač, Katja Ravnikar in Marko Raich.

Finančna podpora

Skupna višina sredstev, namenjena za izvedbo projekta, je 1.950.000,00 EUR.

V šolskem letu 2021/ 22 smo analizirali takratno znanje pedagoških delavcev in uporabnost ITK tehnologije pri delu z učenci. Glede na izvedeno analizo smo načrtovali digitalno strategijo, s katero smo se osredotočili na naslednje cilje:

  •  Uporaba inovativnih ITK pristopov v pedagoškem procesu, saj se zavedamo, da lahko z dnevnim vodenim vpletanjem digitalizacije pripomoremo k spodbujanju učencev k primerni rabi elektronskih pripomočkov.

  • Profesionalni razvoj strokovnih delavcev na področju uporabe digitalnih orodij, saj lahko z internim izobraževanjem zmanjšamo razkorak pri uporabi digitalnih tehnologij med zaposlenimi.

  • Boljša digitalna opremljenost, ki bo omogočala učencem rokovanje z elektronskimi pripomočki, ko jih potrebujejo.   

V začetku šolskega leta 2022/23 smo natančno preoučili rezultate zbrane v anketi SELFIE.

Ugotovitve izhodiščnega stanja na področju digitalne kompetentnosti, opis dejstev na področju izbranih prioritet,  in možni vzroki za obstoječe stanje so nam predstavljali osnovo za pripravo DIGITALNE STRATEGIJE.

Analiza stanja na področju digitalnih kompetenc na naši šoli 

NAJVIŠJA OCENA 

Pregled rezultatov po področjih prikazuje, da smo vključeni kot najboljše ocenili področje tehnične podpore v primeru težav z digitalno tehnologijo. Kot močno področje smo prepoznali tudi področje dostopa do interneta in varnega vedenja na spletu.

NAJNIŽJA OCENA

Največ težav prepoznavamo na področju fizičnih prostorov, ki bi nam omogočali poučevanje z digitalno tehnologijo. Poleg tega prepoznavamo tudi pomanjkanje digitalne knjižnice ali repozitorje z učnimi gradivi za učitelje in učence.

Razvojne prioritete šole

Prva razvojna prioriteta: FIZIČNI PROSTORI

Člani projektne skupine smo predlagali, da bi se oblikovala premična računalniška učilnica, oz. računalniška omara. V njej bi hranili več prenosnih računalnikov, ki so pripravljeni na uporabo.

Druga razvojna prioriteta: DIGITALNA KNJIŽNICA

Člani projektne skupine ugotavljamo, da je potrebno podpreti strokovne delavce pri oblikovanju svojih razrednih digitalnih knjižnic, ki jih bodo delili z drugimi člani kolektiva.  

Opažamo pa, da imajo nekateri učitelji pomanjkljivo znanje s teh področij, zato bi bilo smiselna podpora v obliki izobraževanj.

VARNOST NA SPLETU

Učiteljem je bila na spletni delavnici predstavljena nujnost opozarjanja učencev na varnost na spletu. Kljub številnim delavnicam s strani strokovnjakov v zadnjih letih se namreč med učenci še vedno pojavljajo neprimerne oblike vedenja, kar je izredno zaskrbljujoče. Učitelji na različnih sejah in sestankih pogosto izpostavijo neprimerne oblike vedenja na spletu, ki jih opažajo med svojimi učenci. Med najpogostejšimi izpostavijo neprimerno vstopanje v medsebojne odnose preko socialnih omrežij, širjenje laži, širjenje in objavljanje neprimernih fotografij, vdor v zasebnost… Ugotavljamo, da so učenci seznanjeni s teoretičnimi okvirji pravilnega delovanja, vendar v lastnih primerih ne znajo pravilno rešiti situacije. Ker smo učitelji navadno prvi na kogar se učenci obrnejo ob stiski smo se pogovarjali o možnostih preventivnega in kurativnega delovanja.

Predavateljica je predstavila organizacije, ki skrbijo za varnost na internetu v slovenskem prostoru: www.safe.si, www.varninainternetu.si, www.logout.si. Mnoge od teh organizacij imajo jasne in nadzorne video posnetke, ki opozarjajo na varnost na spletu. Otrok/ mladostnik lahko tudi dobi več konkretnih informacij kaj narediti ob različnih težavah. Skupaj smo pregledali nekaj možnost, marsikatere rešitve so presenetile tudi učitelje. Pregledali smo tudi nekaj posnetkov, ki bi lahko bile neprimerne za objavo v socialnih omrežjih in naredili analizo kako v posameznem primeru problem reševati.   

MICROSOFT 365

Ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport imamo strokovni delavci šole pri svojem delu možnost uporabe programske opreme Microsoft 365. Programska oprema vsebuje veliko pozitivnih novosti, ki jih bomo učitelji z veseljem vključili v svoje delo. Za lažje učenje rokovanja s programsko opremo smo izvedli več kratkih praktičnih delavnic.

Na delavnici, ki je potekala v aprilu 2023 smo pozornost namenili spletnemu oblaku OneDrive. Oblak nam omogoča deljenje informacij in skupno oblikovanje projektov v digitalni knjižnici. Vsebina se je izkazala kot uporabna predvsem pri medsebojnem deljenju učnih gradiv.

Pri konkretnem delu z učenci nam bo izredno v pomoč »potopni bralnik«. Žal ugotavljamo, da so mnogi učenci slabi bralci, iz deljenega besedila pogosto ne morejo pridobiti ustreznih informacij ali se učiti.

Mnogi učitelji so pohvalili tudi aplikacijo »forms«, ki nam omogoča hitro, kratko preverjanje znanja ali pridobivanje mnenja.

Programsko opremo Microsoft 365 imamo učitelji na dosegu roke in nujno je, da jo zgrabimo in uporabimo.  

MINECRAFT EDUCATION

Motiviran učenec hitreje pridobiva novo znanje, pridobljene vsebine pa se bolj utrjene v dolgoročnem spominu. Strokovni delavci šole ugotavljamo, da je njihova motivacija večja pri učenju, ki temelji na igri, predvsem pri spletnih igrah.

V pomoč nam je lahko spletna igra Minecraft Education, zato smo vsebini namenili kar dve delavnici. Preizkusili smo se v že pripravljenih igricah, ki učencem na igriv način omogočajo utrjevanje vsebin s področja matematike in naravoslovja.

Nato smo učitelji oblikovali uporabniški račun in se preizkusili v oblikovanju vsebin. Ob vodenju smo pripravili svet znotraj aplikacije, v katerem se lahko pripravijo aktivnosti v sklopu učne ure in uporabi osnovnih orodij.

Spletne igrice so dejavnosti, ki so učencem blizu, predvsem učencem z učnimi težavami. Hkrati pa so lahko vir potrditve, da zmorejo tudi oni doseči cilj, da se zmorejo tudi oni učiti in naučiti, zato je prav, da jih znamo prenesti v učni prostor.

Dostopnost