Šolska prehrana

ŠOLSKA PREHRANA

V šolski kuhinji sami pripravljamo zajtrke za otroke v razvojnem oddelku ter dopoldanske in popoldanske malice za učence. Po potrebi pripravljamo tudi dietno malico. Ker je šolska kuhinja razdelilna, bomo kosila dobivali iz Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik. V dogovoru z njimi bomo prav tako lahko zagotovili dietna kosila.

Cena malice je 0,90€, cena malega kosila 3,28 €, cena velikega kosila 3,52 €, cena dietnega kosila 3,52 €.

Prijava na prehrano 

Odjave obrokov sporočite do 8.20 ure v tajništvo na telefonsko številko: 01 72 25 260 ali po elektronski pošti na email: os.roje@guest.arnes.si. V primeru, da obrokov ne odjavite, vam jih bomo zaračunali, tudi če obroki ne bodo prevzeti.

V tem šolskem letu smo s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport prejeli informacije Ministrstva za zdravje o Priporočilih za medicinsko indicirane diete. Priporočila, ki jih je sprejelo zduženje za pediatrijo Slovenske zdravniške zbornice si lahko preberete tukaj:

Priporočila za medicinsko indicirane diete

Zdravnik mora ob uvedbi ali ukinitvi potrebe po medicinsko indicirani dieti izdati priporočeno potrdilo na naslednjih obrazcih:

potrdilo o medicinsko indicirani dieti za otroka

potrdilo o ukinitvi diete

V skladu z 10. členom Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/13, 46/14 in 46/16) s prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost učenca oziroma staršev, da bo:

 • spoštoval pravila šolske prehrane,
 • pravočasno odjavil posamezni obrok skladno s pravili šolske prehrane,
 • šoli plačal prevzete in nepravočasno odjavljene obroke.

  Za zdrave in enegetsko ustrezne malice skrbi vodja šolske prehrane Meta Košir. Zaradi zdravja otrok je zaželeno, da imajo vsaj en obrok prehrane v šoli.

  JEDILNIKI

  Dopoldanska in popoldanska malica

  Dopoldansko in popoldansko malico za učence pripravljajo na šoli.

  Kosilo pripravljajo v Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik.

  ALERGENI

  Označevanje snovi, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti, v obratih javne prehrane

  S 13. decembrom 2014 se je pričelo uporabljati Uredba (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004 (v nadaljevanju Uredba 1169/2004).

  Navedena uredba v 44. členu določa, da so podatki o alergenih, kadar so ti prisotni v končnem proizvodu, obvezni tudi za nepredpakirana živila ponujena za prodajo končnemu potrošniku. Seznam sestavin ali proizvodov, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti (t.i. alergeni) so navedeni v Prilogi II Uredbe 1169/2004. Države članice so lahko na podlagi določb 44. člena navedene uredbe preko nacionalne zakonodaje določile način označevanja alergenov v nepredpakiranih živilih. Naša država je pri tem upoštevala v preambuli Uredbe 1169/2004 navedeno dejstvo, da je pomembno zagotoviti informacijo o alergenih tako, da lahko potrošniki, ki imajo alergijo ali preobčutljivost na hrano, na podlagi prejetih informacij sprejmejo varno odločitev zase. Z upoštevanjem navedenega je bilo s 3. členom Uredbe o izvajanju uredbe (EU) o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom določeno, da morajo biti alergeni v živilih, ki se prodajajo v obratih javne prehrane, navedeni na najmanj enem od mest, kjer je predstavljena ponudba jedi (npr. jedilni list, pano, ekran, itd). Pri predstavitvi podatkov o alergenih v obratih javne prehrane je potrebno upoštevati še določbe 13. Člena Uredbe 1169/2004, in sicer, da morajo biti označeni na dobro vidnem mestu tako, da so zlahka vidni, jasno čitljivi in neizbrisni ter določbe 21. člena, ki v drugem odstavku navaja, da navedba alergenov vključuje besedo »vsebuje«, besedi pa sledi ime alergena.

  V skladu z okrožnico ministrstva za kmetijstvo in okolje, bo tudi naša šola in vrtec oblikovala jedilnike skladno z navodili označevanja. Jedilnik bo objavljen elektronsko (na spletni strani vrtca) in v pisni obliki (na vidnem mestu v garderobah pred igralnicami, kot doslej).  

  OZNAČEVANJE DOLOČENIH SNOVI, KI POVZROČAJO ALERGIJE ALI PREOBČUTLJIVOSTI 

  Glede na novo uredbo, morajo biti snovi ali proizvodi, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti (alergena snov) jasno označeni med sestavinami na seznamu sestavin. Alergena snov se med sestavinami označi z vrsto pisave, ki se jasno razlikuje od preostalega seznama snovi.

  Kot ALERGENE SNOVI je potrebno označiti:

  • žita, ki vsebujejo gluten (pšenica, rž, ječmen, oves, pira, kamut ali njihove križane vrste, in   proizvodi iz njih),
  • jajca in proizvodi iz njih,
  • arašidi in proizvodi iz njih,
  • zrnje soje in proizvodi iz njih,
  • mleko, mlečni proizvodi (ki vsebujejo laktozo),
  • oreški (mandlji, lešniki, indijski oreški, ameriški orehi, brazilski oreški, pistacija, makadamija) in proizvodi iz njih,
  • ribe, raki in mehkužci ter proizvodi iz njih,
  • listna zelena,
  • gorčično in sezamovo seme in proizvodi iz njih,
  • volčji bob in proizvodi iz njega,
  • žveplov dioksid in sulfiti v koncentraciji več kot 10 mg/kg.

  Jedilnik bo objavljen elektronsko (na spletni strani šole) in v pisni obliki (na vidnem mestu v jedilnici).

  Meta Košir, organizatorka prehrane

   

  SNOVI ALI PROIZVODI, KI SKLADNO Z DOLOČILI UREDBE (EU) ŠT. 1169/2011 POVZROČAJO ALERGIJE ALI PREOBČUTLJIVOST

  1. Žita, ki vsebujejo gluten, zlasti: pšenica, rž, ječmen, oves, pira, kamut ali njihove križane vrste, in proizvodi iz njih, razen:
  • glukoznih sirupov na osnovni pšenice, vključno z dekstrozo;
  • maltodekstrinov na osnovi pšenice;
  • glukoznih sirupov na osnovi ječmena;
  • žit, ki se uporabljajo za alkoholne destilate, vključno z etilnim alkoholom kmetijskega izvora.
  1. Raki in proizvodi iz rakov.
  2. Jajca in proizvodi iz jajc.
  3. Ribe in proizvodi iz rib:
  • ribja želatina, ki se uporablja kot nosilec za vitamine ali karotenoide;
  • ribje želatine ali želatine iz ribjih mehurjev, ki se uporabljajo kot sredstvo za bistrenje piva ali vina.
  1. Arašid (kikiriki) in proizvodi iz arašidov.
  2. Zrnje soje in proizvodi iz soje, razen:
  • popolnoma rafiniranih sojinih olj in maščob;
  • naravne zmesi tokoferola (E306), naravnega D-alfa-tokoferola, naravnega D-alfa-tokoferol acetata, naravnega d-alfa-tokoferol sukcinata iz soje;
  • rastlinskih sterolov in estrov rastlinskih sterolov iz sojinega olja;
  • rastlinskih estrov stanola, proizvedenih iz sterolov iz sojinega olja.
  1. Mleko in mlečni izdelki (ki vsebujejo laktozo), razen;
  • sirotke, ki se uporablja za alkoholne destilate, vključno z etilnim alkoholom kmetijskega izvora;
  • laktitola.
  1. Oreški, in sicer mandlji, lešniki, orehi, indijski oreščki, ameriški orehi, brazilski oreščki, pistacija, makadamija ter proizvodi iz njih. V to skupino se ne šteje oreškov, ki se uporabljajo za alkoholne destilate (vključno z etilnim alkoholom kmetijskega izvora).
  2.  Listna zelena in proizvodi iz nje.
  3. Gorčično seme ali proizvodi iz njega.
  4. Sezamovo seme ali proizvodi iz njega.
  5. Žveplov dioksid ali sulfiti v koncentraciji več kot 10 mg/kg ali 10 mg/l glede na skupni SO2.
  6. Volčji bob in proizvodi iz njega.
  7. Mehkužci in proizvodi iz njih.
  Dostopnost