PODATKI O ŠOLI

 

OSNOVNA ŠOLA ROJE

Kettejeva ulica 15

1230 Domžale

Ravnateljica: mag. Andreja Škrlj, univ. dipl. soc. ped.

Pomočnica ravnateljice: Jelka Rojc, prof. def.

Tajnica VIZ: Brigita Senožetnik Slapnik

Administratorka: Veronika Bergant

Telefon: 01 72 25 260

TRR šole: SI56 0110 0600 8356 088

Elektronski naslov šole: os.roje@guest.arnes.si

Elektronski naslov ravnateljice: andreja.skrlj@guest.arnes.si

Spletna stran šole: www.roje.si

facebook stran Osnovna šola Roje

PREDSTAVITEV ŠOLE

V šoli v okviru javne službe v vzgojno-izobraževalni dejavnosti izvajamo vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami po naslednjih vzgojno-izobraževalnih programih:

– prilagojeni program za predšolske otroke

– prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom

– posebni program vzgoje in izobraževanja

– mobilno službo – dodatno strokovno pomoč v vrtcih in osnovnih šolah.

 

KRATKA ZGODOVINA IN USTANOVITELJI ŠOLE

Šola je bila ustanovljena 28. aprila 1964 z odlokom Skupščine občine Domžale kot Posebna osnovna šola. Sedež šole je bil v opuščeni stavbi nekdanje Osnovne šole na Homcu. Šoli so bili postopoma pridruženi tudi dotedanji oddelki pri II. Osnovni šoli Venclja Perka v Domžalah. Učiteljski zbor Posebne osnovne šole Homec je 8.2.1978 sprejel sklep, da se ime šole dopolni in se od tedaj glasi Posebna šola Olge Avbelj Homec. Aprila 1983 se je pričela gradnja nove šole na Kettejevi 15 v Domžalah. 23.3.1984 je bila slavnostna otvoritev Osnovne šole Olge Avbelj. Pouk na Posebni šoli Olge Avbelj s sedežem na Homcu je prenehal. Z odlokom Skupščine občine Domžale se je 4.6.1992 spremenilo dotedanje  ime šole v Osnovno šolo Roje.  Z delitvijo nekdanje občine Domžale na več občin pa so postopno do leta 2000 postale soustanoviteljice šole občine: Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin.

ŠOLSKI OKOLIŠ

Šolski okoliš obsega vseh 5 občin – ustanoviteljic šole. V šolo je vključenih tudi nekaj otrok iz drugih občin ter rejenci iz raznih krajev Slovenije, ki so našli svoj dom pri številnih rejniških ružinah na območju Domžal, Lukovice, Moravč, Mengša in Trzina.

UPRAVLJANJE ŠOLE

Šolo upravljajo ravnateljica in svet šole.

Svet ima štiriletni mandat. Sestavljajo ga trije predstavniki ustanoviteljev, pet predstavnikov šole in trije predstavniki staršev.

 

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbori, strokovni aktivi in razredniki.

SVET STARŠEV

Sestavljajo ga predstavniki staršev posameznih oddelkov. Vodi ga predsednik, ki ga izvolijo na svojem prvem sestanku.

STROKOVNA SKUPINA ZA INDIVIDUALIZIRANI VIZ PROGRAM

Strokovna skupina načrtuje, spremlja in vrednoti izvajanje individualiziranih programov vzgoje in izobraževanja, skrbi za usposabljanje otrok, sodeluje s službami za zaposlovanje in poklicno svetovanje, po potrebi predlaga ponovno usmerjanje otroka ter opravlja še druge naloge za uspešno vzgojno-izobraževalno delo.

ŠOLSKA SKUPNOST UČENCEV

Glavna naloga predstavnikov šolske skupnosti je uskladiti in uresničiti interese učencev, iskati kreativne rešitve, ustvarjati prijetno šolsko klimo, skrbeti za medsebojno povezovanje in sodelovanje. Šolsko skupnost sestavljajo predstavniki posameznih oddelčnih skupnosti, ki so bili izvoljeni v svojih razredih v začetku šolskega leta ter mentorica šolske skupnosti.  Srečanja šolske skupnosti potekajo enkrat mesečno, jeseni skupnost učencev sprejme letni program dela in izvoli predstavnika šole. Najbolj znana dejavnost, ki jo vodi in izpelje šolska skupnost, je Teden otroka, ki bo potekal od 2. do 8. oktobra 2023. Osrednja tema letošnjega Tedna otroka je “Zakaji in zatoji radovednosti”. Tema bo zajemala pomen radovednosti, ki otrokom pomaga odkrivati in razumeti svet. Naloga šolske skupnosti je tudi dajanje pobud za različne akcije in dejavnosti (dobrodelnost, ekologija, …).

Mentorica šolske skupnosti je Katja Strajnar.

 

 ŠOLSKI PARLAMENT

Že tradicionalno na OŠ Roje vsako leto poteka šolski parlament, kjer učenci izmenjujejo svoja stališča in poglede na vsakdanje stvari, ki so za njih pomembne (npr. prosti čas, prihodnost…), debatirajo pa tudi o bolj poglobljenih temah, ki so pomembne za vse, npr. možnosti šolanja pri nas in po svetu. Temo parlamenta vsako leto določijo učenci sami na zaključni prireditvi, ki poteka v državnem parlamentu. Parlament je del programa vzgoje otrok in mladostnikov za aktivno državljanstvo in demokracijo, katerega namen je spodbujanje in prostor za javno predstavitev mnenj, idej in dilem otrok, ki se jim zdijo pomembna v obdobju odraščanja v okolju, kjer živijo in se šolajo. V šolskem letu 2023/24 poteka že 34. otroški parlament, tema pa bo ponovno »Duševno zdravje otrok in mladih«, saj gre za zalo obsežno in pomembno temo, ki jo bomo letos še poglobili.

Mentorica otroškega parlamenta je Manja Mesar Bogovič.

 

 

 

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa:

OSNOVNA ŠOLA ROJE, Kettejeva 15, 1230 Domžale

Tel.: 01 7225-260

Fax: 01 7225-265

e-mail: os.roje@guest.arnes.si

Odgovorna uradna oseba:

mag. Andreja Škrlj, univ. dipl. soc. ped.

Tel: 01 7225-260

e-mail: os.roje@guest.arnes.si

Datum prve objave kataloga: 18.1.2006
Datum zadnje spremembe: 3. 5. 2023
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.roje.si
Druge oblike kataloga Tiskana in dostopna na sedežu šole v času uradnih ur
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa:

 Predšolski (razvojni vrtec)

 osnovnošolski z nižjim izobrazbenim standardom

 posebni program vzgoje in izobraževanja

– razdeljevalna kuhinja

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot Ni notranjih organizacijskih enot
Organigram organa organiziranost šole
2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:

Jelka Rojc, pomočnica ravnateljice

Tel.: 01 7225-260

Kettejeva 15, 1230 Domžale

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
V spodnjem dokumentu boste dobili osnovne informacije o obdelavi osebnih podatkov. Vsa soglasja, ki ste jih podpisali na naši šoli/vrtcu lahko kadarkoli spremenite. Obrazce, ki so namenjeni posameznikom pri uveljavljanju pravic v zvezi z obdelavo osebnih podatkov (prijava kršitve varstva osebnih podatkov, zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki, zahteva za popravek podatkov, zahteva za izbris podatkov, zahteva za omejitev obdelave, zahteva za prenosljivost podatkov, pravica do ugovora), dobite v tajništvu šole.
Notranji predpisi

Šolski red Osnovne šole Roje

Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov OŠ Roje

Pravila o zavarovanju osebnih podatkov učencev v Osnovni šoli Roje

Seznam katalogov zbirk osebnih podatkov

Informacije o obdelavi osebnih podatkov za posameznike

Izjava o varnosti za Osnovno šolo Roje

Pravilnik o računovodstvu

Pravilnik o popisu

Pravilnik o gibanju knjigovodskih listin

Pravilnik o arhiviranju pedagoške in računovodske dokumentacije ter o njenem odbiranju in uničenju na OŠ Roje

Pravilnik o rabi, varovanju in uničevanju pečatov in ključev

Hišni red

Vzgojni načrt OŠ Roje

Načrt-šolskih-poti-OŠ-Roje-1

Pravilnik o razporeditvi delovnega časa v OŠ Roje

Načrt integritete

Pravilnik za varovanje delavcev pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem na delovnem mestu

Pravilnik o prepovedi uživanja psihoaktivnih snovi na delovnem mestu ter odreditvi izvajanja preizkusa alkoholiziranosti in drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc

Pravilnik za ugotavljanje delovne uspešnosti delavca

Register tveganj

Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti za OŠ Roje

Državni predpisi

Povezava na Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Zakonodaja in dokumenti

Predpisi lokalnih skupnosti Odloki o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Roje (občina Domžale, Lukovica, Moravče, Mengeš, Trzin)
Predpisi EU Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU
2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov

Ldn prilagojenega programa za predšolske otroke 23-24

LDN OŠ Roje 23-24

Poslovno poročilo

Seznam evidenčnih naročil 2020

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ

Postopki v katerih se odloča o pravicah in obveznostih posameznega otroka

Imenovanje ravnatelja

Napredovanje v nazive

Postopki javnega naročanja

Postopki z zahtevo za dostop do informacij javnega značaja

Postopki z zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk Zbirke podatkov pri Informacijskem pooblaščencu
2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

Cenik malic in kosil

Urniki v šolskem letu 2023/24

šolski koledar

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina informacij je dostopna preko spleta: http://www.roje.si

Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na sedežu šole v času uradnih ur od 8h do 12h

Stroškovnikom o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

V Publikacija 23-24 si lahko ogledalite organizacijo dela na šoli, predstavite programa dela, interesne in nadstandardne dejavnosti, tekmovanja, natečaje in projekte, strokovne delavce šole, sodelovanje s starši in še mnogo zanimivega.

Z vzgojnim načrtom smo določili načine doseganja in uresničevanja ciljev in vrednot v osnovni šoli (2. člen Zakona o osnovni šoli) ob upoštevanju potreb in interesov učencev in širšega okolja. Pri oblikovanju vzgojnega načrta so sodelovali učenci, starši in strokovni delavci šole.

Hišni red 2022-23 določa poslovni čas in uradne ure za območje šole, površine – šolski prostor , uporabo prostorov, nadzor, varnost, vzdrževanje reda in čiščenje šole.

Pravila šolskega reda 2023-24 določajo dolžnosti in odgovornosti učenca, pravila obnašanja in ravnanja učencev, učiteljev ter staršev, vzgojne ukrepe za posamezne kršitve in postopek opravičevanaj odsotnosti.

Šolski časopis Plamenček vsako leto pripravijo učenci pred koncem šolskega leta. V njem predstavijo svoj pogled na šolsko dogajanje.

Za vas smo pripravili nekaj uporabnih obrazcev:

obvestilo o predčasnem odhodu iz OPB

Opravičilo OŠ Roje

 

SVET ŠOLE

V šolskem letu 2023/24 je razdelitev funkcij sledeča:

 • Predsednica: Natalija Korat
 • Podpredsednica: Bernarda Rozman
 • 5 predstavnikov delavcev šole:  Natalija Korat, Bernarda Rozman, Katja Strajnar, Mateja Urankar Kočar, Tjaša Vevoda
 • 3 predstavniki staršev: Lara Pečjak, Monika Gorišek, Evica Konjar
 • 3 predstavniki občin: Andreja Vavpetič, Kristina Zupančič, Jerneja Terčon

Pristojnosti sveta šole:

 • sprejema program šole, letni delovni načrt,
 • imenuje in razrešuje ravnatelja,
 • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
 • odloča o pritožbah učiteljev, staršev, učencev,
 • opravlja druge naloge v zvezi z zakonodajo.

Upravni odbor šolskega sklada OŠ Roje sestavlja skupina 3 staršev in 4 učiteljev.

Sredstva za šolski sklad so pridobljena z vsakoletnimi prispevki staršev ter prostovoljnimi prispevki pridobljenimi na prodajnih razstavah ipd.

Namen šolskega sklada je, da vsem učencem, ne glede na socialni status, omogočimo vključitev v čim več dejavnosti šole. Starši, ki se znajdejo v denarni stiski, se lahko s prošnjo po finančni pomoči obrnejo na sklad šole.

Člani šolskega sklada se trudijo, da se sredstva pravično razdelijo in da so vsaj dela pomoči iz sklada deležni vsi učenci šole.

HITRE POVEZAVE

Prehrana

Prehrana

Zaposleni

Prevoz

Najem prostorov

Urniki

e-učbeniki

Publikacija

Koledar

Šolska svetovalna in strokovna služba

Spletne učilnice

Uporabni obrazci

Razvojni vrtec pri OŠ Roje

Prilagojeni program z NIS

Posebni program VIZ

ŠOLSKI KOLEDAR

Prvi šolski dan se začne 1. septembra, šolsko leto pa se zaključi 31. avgusta.

Vzgojno izobraževalno delo po obveznem predmetniku osnovna šola izvaja v dveh ocenjevalnih obdobjih:

 1. 27. januarja je zaključek 1. ocenjevalnega obdobja,
 2. 23. junija je zaključek drugega ocenjevalnega obdobja, razen za učence devetega razreda, za katere traja ocenjevalno obdobje do 15. junija.

Učenci opravljajo razredne, predmetne in popravne izpite v desetih delovnih dneh po zaključku pouka in v desetih dneh pred začetkom novega šolskega leta.

PRAZNIKI, POČITNICE, PROSTI DNEVI TER DRUGI POMEMBNI DATUMI V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

Datum   Aktivnosti
1. september pouk začetek pouka
 31. okt. – 4. nov. počitnice jesenske počitnice
31. oktober praznik dan reformacije
1. november praznik dan spomina na mrtve
18. november pouk tradicionalni slovenski zajtrk
23. december pouk pouk in proslava pred dnevom samostojnosti in  enotnosti
25. december praznik božič
26. december praznik dan samostojnosti in enotnosti
26. dec. – 2. jan. počitnice novoletne počitnice
1.    in  2.  januar praznik novo leto
27. januar pouk zaključek I. ocenjevalnega obdobja
8. februar praznik Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
6. – 10. februar počitnice zimske počitnice
17. in 18. februar pouk informativna dneva za vpis v srednje šole
10. april praznik velikonočni ponedeljek
27. april praznik dan upora proti okupatorju
26. apr. – 1. maj počitnice prvomajske počitnice
1. in 2. maj praznik praznik dela
15. junij pouk zaključek pouka za 9. razred, razdelitev spričeval in obvestil
23. junij pouk pouk in proslava pred dnevom državnosti, zaključek pouka za 1. – 8. razrede, razdelitev spričeval in obvestil
25. junij praznik dan državnosti
26. junij – 31. avgust počitnice poletne počitnice
Dostopnost