Posebni program VIZ

Posebni program VIZ

V ODDELKIH VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA izvajamo pouk po posebnem vzgojno-izobraževalnem programu.
Pouk načrtujemo, izvajamo in vrednotimo po načelih izkustvenih pristopov, ob maksimalnem upoštevanju principov individualizacije vzgojno izobraževalnega dela. Defektologinje v posebnem programu bodo še vnaprej vnašale v pouk različne elemente najnovejših terapij, pristopov, pedagogik, gibalno -ritmične vzgoje, delovne terapije ob posebnem programu za usposabljanje otrok z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v telesnem in duševnem razvoju.
Za vsakega učenca strokovna skupina izdela individualiziran VIZ program, katerega osnova je dobra diagnostika in skupno načrtovanje vseh učiteljev, ki delajo z učencem. V strokovni skupini za pripravo individualiziranega programa dela sodelujejo tudi starši oziroma rejniki, po potrebi pa še zunanji sodelavci.

Program dela

PREDSTAVITEV PROGRAMA DELA

Predmetnik za posebni vzgojno izobraževalni program (PPVI)

OBVEZNI DEL – PRVA, DRUGA IN TRETJA STOPNJA

 

PODROČJA / leta šolanja          

I. stopnja II. stopnja III. stopnja
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Razvijanje samostojnosti 8 8 8 7 7 7 5 5 5
Splošna poučenost 5 5 5 7 7 7 7 7 7
Gibanje in športna vzgoja 3 3 3 4 4 4 5 5 5
Glasbena vzgoja 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Likovna vzgoja 2 2 2 2 2 2 4 4 4
Delovna vzgoja 2 2 2 3 3 3 6 6 6
Število področij 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Število ur na teden 22 22 22 26 26 26 30 30 30
Število tednov 35 35 35 35 35 35 35 35 35

 

RAZŠIRJENI PROGRAM

 

PODROČJA / leta šolanja          

I. stopnja II. stopnja III. stopnja
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Interesne dejavnosti 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Podaljšano bivanje po potrebi in dogovoru, na osnovi predhodnih prijav staršev

Jutranje in popoldansko

Varstvo

po potrebi in dogovoru, na osnovi predhodnih prijav staršev

DNEVI DEJAVNOSTI

 

PODROČJA / leta šolanja          

I. stopnja II. stopnja III. stopnja
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 2 3
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 2
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Delovni dnevi 3 3 3 4 4 4 8 8 8
Skupaj 15 15 15 15 15 15 19 18 18

OBVEZNI DEL POSEBNEGA PROGRAMA (dalje PPVI) Z MOŽNOSTJO PODALJŠANJA

–4. STOPNJA IN NADALJEVALNI – NEOBVEZNI DEL PPVI – 5. STOPNJA

 

PODROČJA / leta šolanja          

IV. stopnja V. stopnja
10. 11. 12. 13. 14. 15.
Razvijanje samostojnosti 4 4 4 4 4 4
Splošna poučenost 5 5 5 5 5 5
Gibanje in športna vzgoja 5 5 5 5 5 5
Glasbena vzgoja 2 2 2 2 2 2
Likovna vzgoja 3 3 3 3 3 3
Delovna vzgoja 9 9 9 9 9 9
Izbirne vsebine 2 2 2 2 2 2
Število področij 7 7 7 7 7 7
Število ur na teden 30 30 30 30 30 30
Število tednov 35 35 35 35 35 35

 RAZŠIRJENI PROGRAM

 

PODROČJA / leta šolanja          

IV. stopnja V. stopnja
10. 11. 12. 13. 14. 15.
Interesne dejavnosti 5 5 5 5 5 5
Podaljšano bivanje po potrebi in dogovoru, na
Jutranje varstvo osnovi predhodnih prijav staršev

 

DNEVI DEJAVNOSTI

 

PODROČJA / leta šolanja          

IV. stopnja V. stopnja
10. 11. 12. 13. 14. 15.
Kulturni dnevi 3 3 3 3 3 3
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5
Delovni dnevi 6 6 6 6 6 6
Skupaj 17 17 17 17 17 17

 

UČENJE ZA ŽIVLJENJE IN DELO – 6. STOPNJA PROGRAMA PPVI

 

PODROČJA / leta šolanja          

VI. stopnja
16. 17. 18. 19. 20. ure
Splošna znanja 4 4 4 4 3 665
Razvijanje in ohranjanje samostojnosti 5 5 4 4 3 735
Kreativna znanja 5 5 5 3 3 735
Šport in rekreacija 3 3 2 2 2 420
Dejavnosti prostega časa 2 2 2 1 1 280
Dejavno državljanstvo 1 1 1 1 1 175
Intimno življenje in spolnost 2 2 1 1 1 245
Delovne in zaposlitvene tehnike 5 5 8 11 13 1470
Izbirne vsebine 3 3 3 3 3 525
Število ur na teden 30 30 30 30 30  
Število tednov 35 35 35 35 35  

 

RAZŠIRJENI PROGRAM

 

PODROČJA / leta šolanja          

VI. stopnja
16. 17. 18. 19. 20. Fond ur
Interesne dejavnosti 5 5 5 5 5 875
Podaljšano bivanje po potrebi in dogovoru, na osnovi predhodnih prijav staršev
Jutranje in popoldansko varstvo po potrebi in dogovoru, na osnovi predhodnih prijav staršev

 

DNEVI DEJAVNOSTI

 

PODROČJA / leta šolanja          

VI. stopnja
16. 17. 18. 19. 20. Fond ur
Kulturni dnevi 3 3 3 3 3 60
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 60
Športni dnevi 5 5 5 5 5 100
Delovni dnevi 6 6 6 6 6 140
Šola samostojnosti            

 

DIFERENCIACIJA IN INDIVIDUALIZACIJA

Vzgojno izobraževalno delo in usposabljanje poteka na vseh stopnjah individualizirano zaradi izredne heterogenosti učencev z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju ter številnih kombinacij z drugimi motnjami, primanjkljaji in ovirami.

 

IZBIRNE VSEBINE

V četrti, peti in šesti stopnji bomo v šolskem letu 2023/2024 izvajali naslednje izbirne vsebine:

STOPNJA

IZBIRNE VSEBINE V PPVI

UČITELJ

4. – 6.

Zaposlitvene tehnike in uporabna znanja

razredničarke

4. – 6.

Izražanje z gibom in umetnostjo

razredničarke

4. – 6.

Gremo po Sloveniji

razredničarke

6. a

Glasbeni klub

Tjaša Vevoda

 

DELOVANJE ŠOLSKE KNJIŽNICE

Knjižnica OŠ Roje je prijeten prostor, kjer učenci pobegnejo v svoj svet domišljije. Lahko so nepremagljivi junaki in neustrašne princese ali pa se samo pogovarjajo in tkejo trdna prijateljstva in zaupanje. Na voljo je pestra ponudba leposlovja za otroke in mladino, strokovnega gradiva, slikanic, revij, CD-jev in DVD-jev. V času pouka so učenci v knjižnico povabljeni v okviru knjižnično informacijskih znanj, kjer širijo svojo informacijsko pismenost. Pogosto pa je knjižnica obiskana tudi zaradi bralne značke, ki predstavlja našim otrokom stalno sopotnico na poti šolanja. Izposoja gradiva bo potekala po urniku izposoje. 

Šolski zvonec

Razporeditev ur za posebni vzgojno izobraževalni program (PPVI)

 

Razpored zvonjenja v PPVI
1. URA 8.00 – 9.00
2. URA 9.00 – 10.00
3. URA 10.00 – 11.00
4. URA 11.00 – 12.00
5. URA 12.00 – 13.00
6. URA                 13.00 – 14.00

Podaljšano bivanje in varstvo vozačev

Podaljšano bivanje organiziramo za učence od prvega do devetega razreda in za učence v posebnem programu.

Za vključitev so potrebne predhodne pisne prijave. Podaljšano bivanje traja od ponedeljka do petka od 11.40 do 16.30. V času podaljšanega bivanja se učenci učijo, opravljajo domače naloge in druge obveznosti in sodelujejo pri kulturnih, športnih, umetniških in drugih dejavnostih.  Podaljšano bivanje vsebuje naslednje elemente: kosilo, samostojno učenje, sprostitvene dejavnosti in ustvarjalni preživljanje prostega časa.

Zaradi varnosti otrok in odgovornosti šole lahko vodja podaljšanega bivanja učencu dovoli predčasen odhod iz šole le s pisnim dovoljenjem staršev, ki ga otrok napisanega prinese v šolo na dan predvidenega predčasnega odhoda. Samostojno se iz šole lahko odpravijo le otroci, ki obiskujejo program NIS in imajo podpisano soglasje staršev.

Varstvo vozačev zjutraj izvajajo pedagoški delavci.

V času od 13.15 do 13.45 so v popoldanskem varstvu vozačev tudi učenci, ki čakajo na odhod šolskega avtobusa (Arriva d. o. o.).

Počitniško varstvo

Med letnimi in tudi v času ostalih počitnic imamo odprt razvojni vrtec. Po predhodnih prijavah pa bomo tudi v naslednjem letu organizirali počitniško varstvo za učence iz posebnega programa vzgoje in izobraževanja 5 dni po koncu pouka in 5 dni pred začetkom pouka.

Zaradi investicijsko vzdrževalnih del, generalnega čiščenja in razkuževanja bo v času od 24. 7. do 4. 8. 2023 šola zaprta.

V podaljšano bivanje, dopolnilni, dodatni pouk, interesne dejavnosti, fakultativni pouk, šolo v naravi, v varstvo vozačev, počitniško varstvo se učenci vključujejo prostovoljno, po dogovoru z razrednikom oziroma po predhodnih pisnih prijavah.

 

PREVERJANJE, OCENJEVANJE  IN NAPREDOVANJE UČENCA V POSEBNEM PROGRAMU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

V posebnem programu vzgoje in izobraževanja je ocenjevanje na vseh stopnjah opisno. Opisujejo se dosežki in napredovanje po operativnih ciljih iz individualiziranega programa vsakega učenca.

Ob koncu šolskega leta se izda potrdilo z opisno oceno napredka učenca po posameznih področjih vzgojno izobraževalnega programa. Ob zaključku šolanja prejme učenec zaključno potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti.

HITRE POVEZAVE

Prehrana

Prehrana

Zaposleni

Prevoz

Najem prostorov

Urniki

e-učbeniki

Publikacija

Koledar

Šolska svetovalna in strokovna služba

Spletne učilnice

Uporabni obrazci

ŠOLSKI KOLEDAR

Prvi šolski dan se začne 1. septembra, šolsko leto pa se zaključi 31. avgusta.

Vzgojno izobraževalno delo po obveznem predmetniku osnovna šola izvaja v dveh ocenjevalnih obdobjih:

  1. 31. januarja je zaključek 1. ocenjevalnega obdobja,
  2. 24. junija je zaključek drugega ocenjevalnega obdobja, razen za učence devetega razreda, za katere traja ocenjevalno obdobje do 15. junija.

Učenci opravljajo razredne, predmetne in popravne izpite v desetih delovnih dneh po zaključku pouka in v desetih dneh pred začetkom novega šolskega leta.

PRAZNIKI, POČITNICE, PROSTI DNEVI TER DRUGI POMEMBNI DATUMI V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

Datum

 

Aktivnosti

1. september

pouk

začetek pouka

 30. okt. – 3. nov.

počitnice

jesenske počitnice

31. oktober

praznik

dan reformacije

1. november

praznik

dan spomina na mrtve

17. november

pouk

tradicionalni slovenski zajtrk

22. december

pouk

pouk in proslava pred dnevom samostojnosti in  enotnosti

25. december

praznik

božič

26. december

praznik

dan samostojnosti in enotnosti

25. dec. – 2. jan.

počitnice

novoletne počitnice

1.    in  2.  januar

praznik

novo leto

31. januar

pouk

zaključek I. ocenjevalnega obdobja

8. februar

praznik

Prešernov dan, slovenski kulturni praznik

19. – 23. februar

počitnice

zimske počitnice

16. in 17. februar

pouk

informativna dneva za vpis v srednje šole

1. april

praznik

velikonočni ponedeljek

27. april

praznik

dan upora proti okupatorju

29. apr. – 2. maj

počitnice

prvomajske počitnice

1. in 2. maj

praznik

praznik dela

3. maj

počitnice

pouka prost dan

14. junij

pouk

zaključek pouka za 9. razred, razdelitev spričeval in obvestil

24. junij

pouk

pouk in proslava pred dnevom državnosti, zaključek pouka za 1. – 8. razrede, razdelitev spričeval in obvestil

25. junij

praznik

dan državnosti

26. junij – 31. avgust

počitnice

poletne počitnice

Dostopnost